محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرين به روز رساني :

جستجو بین موضوعات سایت با استفاده از موتور قدرتمند گوگل:


جهت کسب درآمد از طریق تحقیق سرا این لینک را مشاهده فرمایید


ادامه فهرست مندرجات

اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان

 

ب- بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در كارخانه سيمان كرمان و محاسبه آن از طريق ارزش افزوده

ج-اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در شركت برق منطقه اي يزد

و- طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري با استفاده از منطق فازي AHP به منظور سنجش بهره وري مديران و ارتقاء آن

5- ارائه يك مدل عملياتي براي اندازه گيري بهره وري نيروي انساني در يك سازمان با استفاده از رهيافت AHP

2-5-2- چكيده تحقيقات انجام شده در كشورهاي ديگر

 الف-جك نامارا[1]

ب-ستورامان[1]


 
پ-فيلي[1] و هاوس[2]


 
ت-كروگر[1] و تنسر[2]


 
2-كامائيكي ميتسو

در اين پژوهش :

خلاصه

فصل سوم

 

روش تحقیق

مقدمه

3-1- روش تحقیق:

3-2- جامعه آماری:

جدول 3-1- جامعه آماری پژوهشی بر طبق اعلام شرکت برق منطقه ای کرمان به تفکیک وضعیت تحصیلی، سابقه کار، سن، رتبه، بخش مشاغل، وضعیت تاهل .

جدول 3-2 -جامعه آماری پژوهشی به تفکیک سطح تحصیلات به همراه درصد فراوانی

 3-3 -تعیین حجم نمونه :

N: حجم جامعه مورد مطالعه

Z: اندازه متغیر در توزیع طبیعی که از جدول مربوط در سطح مورد نظر استخراج می شود.

D: خطای برآورد «تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است و دقت نمونه گیری نیز به آن بستگی دارد» ( حافظ نیا، 1377 ، ص 117-116)

فرمول 3-1 تعیین حجم نمونه

3-4- روش نمونه گیری:

جدول شماره 3-3 - نمونه آماری مورد پژوهش به تفکیک سطح تحصیلات

3-5- ابزار جمع آوری داده ها:

3-5-1- ساختار پرسشنامه:

3-5-2-  ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم

شکل 3-1 : درخت سلسله مراتب تصمیم برای اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش

 بهره وری نیروی انسانی

3-5-3 - ساختار پرسشنامه براساس مدل درختی

جدول 3-4 - مقیاس مقایسه دو به دو در AHP

3-6 - روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داده ها:

3-6-1- روایی[1]:

3-6-2 - پایایی[1]:


 
3-7 - نحوه  گردآوری داده ها:

3-8 - روش تجزیه و تحلیل داده ها:

3-8-1 - بررسی مدل AHP

3-8-1-1- مرحله اول- مقایسات زوجی

3-8-1-2 - مرحله دوم-استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی

3-8-1-3 - مرحله سوم- انتخاب بهترین گزینه

3-8-1-4 - مرحله چهارم- نرخ سازگاری[1]

جدول شماره 3-5 شاخص سازگاری تصادفی (R.I)

3-8-2 - مزیتهای مدل AHP

3-8-3 - اصول AHP

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه :

4-1- توصيف شاخص هاي دمو گرافيك ( بررسي ويژگي هاي عمومي ):

4-1-1- وضعيت جنسيت كاركنان :

   جدول 4-1-توزيع فراواني جنسيت كاركنان

4-1-2- وضعيت سني كاركنان

جدول 4-2- توزيع فراواني سن كاركنان

4-1-3- وضعيت ميزان تحصيلات كاركنان

جدول 4-3-توزيع فراواني ميزان تحصيلات كاركنان

4-1-4- وضعيت تأهل كاركنان

جدول 4-4 – توزيع فراواني وضعيت تأهل كاركنان

4-1-5- وضعيت استخدام كاركنان

4-1-6- وضعيت سابقه كاركنان

جدول 4-6- جدول توزيع فراواني سابقه كار كاركنان

4-1-7- وضعيت ميزان آشنايي كاركنان با مفهوم بهره وري

جدول 4-7- جدول توزيع فراواني ميزان آشنايي كاركنان

4-2- بررسي سؤالات پرسشنامه

4-2-1- تجزيه و تحليل سؤالات مربوط به پرسشنامه  شماره 1

مرحله 1 ) ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله دوم ) تعيين اولويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

جدول شماره 4-9 – ماتريس نرمال سازي و ميانگين موزون

مرحله سوم ) استخراج اولويتها

جدول شماره 4-10- بردار اولويتها

جدول شمار 4-11-بردار مرتب شده اولويتها

مرحله چهارم ) تعيين نرخ سازگاري ( C.R)

جدول شماره 4-13-نسبت سازگاري CR

4-2-1-1-ترتيب اولويت فاكتور ها از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول 4-14- ترتيب اولويت فاكتور ها

4-2-2-تجزيه و تحليل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 2

مرحله 1) ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4-15 – ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2) تعيين اولويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

جدول شماره 4-16-ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3 ) استخراج اولويتها

جدول شماره 4 – 18 – بردار اولويتها    

  جدول شماره 4-17-بردار مرتب شده الويتها  

مرحله 4) تعيين نرخ سازگاري ( C.R)

جدول 4-19 – بردار WSV

جدول 4 – 20- نسبت سازگاري CR

4-2-2-1-ترتيب اولويت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول 4-21 – جدول اولويت بندي عوامل

4-2-3-تجزيه و تحليل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 3

مرحله 1) ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4 - 22- ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2) تعيين اولويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

جدول شماره 4-23-ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3) استخراج اولويتها

جدول شماره 4-24- بردار اولويتها

جدول شماره 4-25 – بردار مرتب شده اولویتها

جدول شماره 4-26-بردار  WSV

جدول شماره 4-27 –نسبت سازگاري CR

4-2-3-1-ترتيب اولويتها عوامل از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول شماره 4-28-جدول اولويت بندي عوامل

4-2-4-تجزيه و تحليل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 4

 مرحله 1) ماتريس مقايسه فاكتورها

جدول شماره 4-29 – ماتريس مقاسه فاكتور ها نسبت به هم

مرحله 2) تعيين اولويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

 جدول شماره 4-30-ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3) استخراج اولويتها

جدول شماره 4-31- بردار اولويتها

جدول شماره 4-32-بردار مرتب شده اولويتها

مرحله  4) نرخ سازگاري ( C.R)

جدول شماره 4-33- بردار WSV

جدول شماره 4-34- نسبت سازگاري CR

4-2-4-1-ترتيب اولويت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول شماره 4-35- جدول اولويت بندي عوامل

نمودار شماره 4-11 – که در پیوست الف آمده است  اولويت بندي عوامل را نشان می دهد

4-2-5-تجزيه و تحليل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 5

مرحله 1) ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4-36 – ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2 ) تعيين او لويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

 جدول شماره 4-37-ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3 )استخراج اولويتها

جدول شماره 4-38-بردار اولويتها

جدول شماره 4-39-بردار مرتب شده

مرحله  4) نرخ سازگاري ( C.R)

جدول شماره 4-40 –بردار WSV

جدول شماره 4- 41 - جدول CR

4-2-5-1-ترتيب اولويت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول شماره 4-42- جدول ترتيب اولويت عوامل

نمودار شماره 4-12- که در پیوست الف  آمده است  اولويت بندي عوامل را نشان می دهد

4-2-6-تجزيه و تحليل سؤالات مربوط به پرسشنامه  شماره 6

مرحله 1)  ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4-43-  ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2) تعيين اواويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

 جدول شماره 4 -44-ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3) استخراج اولويتها

جدول شماره 4-45-بردار اولويتها

جدول شماره 4-46-بردار مرتب شده اولويتها

مرحله 4) نرخ سازگاري ( CR)

جدول شماره 4-47-جدول WSV

جدول شماره 4-48- نسبت سازگاري  CR

4-2-6-1-ترتيب اولويت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول شماره 4-49-جدول اولويت بندي عوامل

4-2-7-تجزيه و تحليل سوالات مربوط به پرسشنامه شماره 7

مرحله 1) ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4-50 ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2 ) تعيين اولويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

جدول شماره 4-51- ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3 ) استخراج اولويتها

جدول شماره 4-52- بردار اولويتها

جدول شماره 4-53-بردار مرتب شده اولويتها

مرحله 4 ) نرخ سازگاري ( C.R)

جدول شماره 4-54- بردار WSV

جدول شماره 4-55-نسبت سازگاري CR

نسخه قابل چاپ

نسخه قابل چاپ
 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"