محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرين به روز رساني :

جستجو بین موضوعات سایت با استفاده از موتور قدرتمند گوگل:


جهت کسب درآمد از طریق تحقیق سرا این لینک را مشاهده فرمایید


بخش سوم ادامه فهرست مندرجات

اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان

 

جدول شماره 4-54- بردار WSV

جدول شماره 4-55-نسبت سازگاري CR

4-2-7-1-ترتيب اولويت متغير هاي عوامل سازماني از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول شماره 4-56- جدول اولويت بندي معيار هاي سازماني

4-2-8-تجزيه و تحليل سوالات مربوط به پرسشنامه شماره 8

مرحله 1) ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4-57- ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2 ) تعيين اولويت ازطريق نرمال سازي و ميانگين موزون

جدول شماره 4-58-ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3 ) استخراج اولويتها

جدول شماره 4-59-بردار اولويتها

جدول شماره 4-60- بردار مرتب شده اولويتها

مرحله 4) نرخ سازگاري ( C.R)

جدول شماره 4-61- بردار WSV

جدول شماره 4-62- نسبت سازگاري CR

4-2-8-1- ترتيب اولويت متغير هاي عوامل فني از نظر كار كنان مورد بررسي

جدول شماره 4-63- جدول اولويت بندي معيار هاي فني

نمودار شماره 4-15-که در پیوست الف آمده است اولويت بندي معيار هاي فني را نشان می دهد

4-2-9- تجزيه و تحليل سو الات مربوط به پرسشنامه شمار ه 9

مرحله 1 ) ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4-64- ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2)تعيين اولويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

 جدول شماره 4-65-ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3 ) استخراج اولويتها

جدول شماره 4-66-جدول بردار اولويتها

جدول شماره 4-67- بردار مرتب شده اولويتها

مرحله 4) نرخ سازگاري ( C.R)

جدول شماره 4-68- بردار WSV

جدول شماره 4-69- نسبت سازگاري CR

4-2-9-1- ترتيب اولويت متغير هاي عوامل فردي از ديد كار كنان مورد بررسي

جدول شماره 4-70-جدول اولويت بندي عوامل فردي

نمودار شماره 4-16- که در پیوست الف آمده است اولويت بندي عوامل فردي را نشان می دهد.

4-2-10-تجزيه و تحليل سو الات مربوط به پر سشنامه شماره 10

مرحله 1) ماتريس مقايسه فاكتور ها

جدول شماره 4-71- ماتريس مقايسه فاكتور ها

مرحله 2 ) تعيين اولويت از طريق نرمال سازي و ميانگين موزون

جدول شماره 4-72- ماتريس نرمال و موزون شده

مرحله 3 ) استخراج اولويتها

 جدول شماره 4-73- بردار اولويتها

جدول شماره 4-74- بردار مرتب شده اولويتها

مرحله 4 ) نرخ سازگاري ( C.R)

جدول شماره 4-75- بردار WSV

جدول شماره 4-76- نسبت سازگاري CR

4-2-10-1-ترتيب اولويت متغير ها ي عوامل اخلاقي از ديد كاركنان مورد بررسي

جدول شماره 4-77 – جدول اولويت بندي معيارها هاي اخلاقي

4-2-11- ترتيب عوامل از نظر كاركنان مورد بررسي

جدول شماره 4-78- ماتريس خلاصه محاسبات نرمال سازي و ميانگين موزون براي انتخاب بهترين عامل

جدول شماره 4-79- بردار اولويتها

جدول شماره 4-80- بردارمرتب شده اولويتها

جدول شماره 4-81-ترتيب عوامل از نظر كاركنان مورد بررسي

4-3-بررسي فرضيه هاي تحقيق

4-3-1-فرضيه اول

4-3-2-فرضيه دوم

4-3-3- فرضيه سوم

4-3-4-فرضيه چهارم

4-4-بررسي ترتيب عوامل و متغير هاي وابسته به آنان از نظر گروههاي مورد بررسي

4-4-1-بررسي ترتيب عوامل از نظر گروههاي مورد بررسي

الف –گروه تأهل

ب-گروه جنسيت

ج- گروه سن :

چ-گروه وضعيت استخدام

جدول شماره 4-85-جدول ترتيب عوامل از نظر گروه وضعيت استخدام

ح – گروه سابقه كار

جدول شماره 4- 86-جدول ترتيب عوامل از نظر گروه سابقه كار

نمودار شماره 4-23- که در پیوست الف آمده است ترتيب عوامل از نظر گروه سابقه كار را نشان می دهد.

د-گروه سطح تحصيلات

جدول شماره 4-87-جدول ترتيب عوامل از نظر گروه سطح تحصيلات

نمودار شماره 4-24- که در پیوست الف آمده است  ترتيب عوامل از نظر گروه سطح تحصيلات را نشان می دهد.

ز-گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهره وري

جدول شماره 4-88- جدول ترتيب عوامل از نظر گروه ميزان آشنايي با بهر وري

نمودار شماره 4-25- که در پیوست الف آمده است ترتيب عوامل از نظر گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهر وري را نشان می دهد.

4-4-2-بررسي ترتيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروههاي مورد بررسي

الف –گروه تاهل

جدول شماره 4-89-جدول ترتيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه تاهل

نمودار شماره 4-26 – که در پیوست الف آمده است ترتيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه تاهل را نشان می دهد.

ب- گروه جنسيت

جدول شماره 4-90-جدول ترتيب متغير هاي عوامل فردي ازنظر گروه جنسيت

نمودار شماره 4-27 – که در پیوست الف آمده است  ترتيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه جنسيت را نشان می دهد.

ج-گروه سن

جدول شماره 4-91-جدول ترتيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه سن

جدول شماره 4-91-جدول ترتيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه سن

نمودار شماره 4-28- که در پیوست الف آمده است متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه سن را نشان می دهد.

چ-گروه وضعيت استخدام

نمودار شماره 4-29 که در پیوست الف آمده است ترتیب متغیرهای عوامل فردی را از نظر گروه وضعیت استخدام نشان می دهد.

ج-گروه سابقه كار

ل شماره 4-93-جدول تر تيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه سابقه كار

نمودار شماره 4-30- که در پیوست الف آمده است  ترتيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه سابقه کار را نشان می دهد

د-گروه سطح تحصيلات

جدول  شماره 4-94-جدول تر تيب متغير هاي عوامل فردي از نظر گروه سطح تحصيلات

نمودار شماره 4-31- که در پیوست الف آمده است ترتيب متغير هاي فردي از نظر گروه سطح تحصیلات را نشان می دهد

ز-گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهر ه وري

جدول شماره 4-95-جدول تر تيب متغيرهاي عوامل فردي از نظر گروه ميزان آشنايي

نمودار شماره 4-32- که در پیوست الف آمده است ترتيب متغير هاي فردي از نظر گروه ميزان آشنايي را نشان می دهد

 4-4-3- بررسي تر تيب متغير هاي عوامل اخلاقي از نظر گروههاي مورد بررسي

الف – گروه تاهل

جدول شماره 4-96- جدول تر تيب متغير ها ي عوامل اخلاق از نظر گروه تاهل

نمودار شماره 4-33- که در پیوست الف آمده است ترتيب متغير هاي عوامل اخلاق از نظر گروه تاهل را نشان می دهد

ب- گروه جنسيت

جدول شماره 4-97-جدول تر تيب متغير هاي عوامل اخلاق از نظر گروه جنسيت

نمودار شماره 4-34- که در پیوست الف آمده است ترتيب متغير هاي عوامل اخلاق از نظر گروه جنسيت را نشان می دهد

 ج-گروه وضعيت استخدام

جدول شماره 4-98-جدول تر تيب متغير هاي عوامل اخلاق از نظر گروه وضعيت استخدام

نمودار شماره 4-35- که در پیوست الف آمده است تر تيب متغيرهاي اخلاق از نظر گروه وضعيت استخدام را نشان می دهد

چ- گروه سن

جدول شماره 4-99-جدول تر تيب منتغير هاي عوامل اخلاقي از نظر گروه سن

نمودار شماره 4-36- که در پیوست الف آمده است تر تيب متغير هاي عوامل اخلاق از نظر گروه سن را نشان می دهد

ح-گروه سطح تحصيلات

جدول شماره 4-100- جدول ترتيب متغير هاي عوامل اخلاق از نظر گروه سطح تحصيلات

نمودار شماره 4-37- که در پیوست الف آمده است نمودار ترتيب متغير هاي عوامل اخلاقي از نظر گروه سطح تحصيلات را نشان می دهد

د- گروه سابقه كار

جدول شماره 4-101-جدول ترتيب اولويت معيار هاي عوامل اخلاقی از نظر گروه سابقه كار

نمودار شماره 4-38- که در پیوست الف آمده است  ترتيب اولويت معيار هاي عوامل اخلاقی از نظر گروه سابقه كار را نشان می دهد

 ز- گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهر ه وري

جدول شماره 4-102-جدول ترتيب اولويت معيار هاي عوامل اخلاقي از نظر گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهر وري

4-4-4- بررسي ترتيب متغير هاي عوامل فني از نظر گروههاي مورد بررسي

الف – گروه تاهل

جدول شماره 4-103-جدول تر تيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه تأهل

نمودار شماره 4-40- که در پیوست الف آمده است  ترتيب متغير هاي عوامل فني ازنظر گروه تاهل را نشان می دهد

ب- گروه جنسيت

جدول شماره 4-104-جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل فني از نظر گروه جنسيت

نمودار شماره 4-41- که در پیوست الف آمده است تر تيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه جنسيت را نشان می دهد

ج-گروه وضعيت استخدام

جدول شماره 4-105 –جدول تر تيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه وضعيت استخدام

نمودار شماره 4-42- که در پیوست الف آمده است ترتيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه وضعيت استخدام را نشان می دهد

چ- گروه سن

جدول  شماره 4-106-جدول ترتيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه سن

نمودار شماره 4-43- که در پیوست الف آمده است  ترتيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه سن را نشان می دهد

ح- گروه سطح تحصيلات

جدول شماره 4-107 – جدول تر تيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه سطح تحصيلات

نمودار شماره 4-44-  که در پیوست الف آمده است ترتيب اولويت معيارهاي عوامل فني از نظر گروه سطح تحصيلات را نشان می دهد

د- گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهره وري

جدول شماره 4-108-جدول ترتيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهره وري

نمودار شماره 4-45- که در پیوست الف آمده است  تر تيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهر ه وري را نشان می دهد

ز- گروه سابقه كار

جدول شماره 4-109-جدول ترتيب اولويت معيار هاي عوامل فني از نظر گروه سابقه كار

نمودار شماره 4-46- که در پیوست الف آمده است  تركيب اولويت معيارهاي عوامل فني از نظر گروه سابقه كار را نشان می دهد

4-4-5- بررسي ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازمان از نظر گروههاي مورد بررسي

الف-گروه تاهل

جدول شماره 4-110- جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازمانی از نظر گروه تاهل

نمودار شماره 4-47- که در پیوست الف آمده است  ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه تاهل را نشان می دهد

ب-گروه جنسيت

جدول شماره 4-111-جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه جنسيت

نمودار شماره 4-48- که در پیوست الف آمده است  ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه جنسيت را نشان می دهد

ج-گروه سابقه كار

جدول شماره 4-112- جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه سابقه كار

چ-گروه سطح تحصيلات

جدول شماره 4-113-جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه سطح تحصيلات

ح-گروه وضعيت استخدام

جدول شماره 4-114-جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه وضعيت استخدام

د- گروه سن

جدول شماره 4-115-جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه سن

نمودار شماره 4-52- که در پیوست الف آمده است  ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه سن را نشان می دهد

نسخه قابل چاپ

نسخه قابل چاپ
 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"