محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرين به روز رساني :

جستجو بین موضوعات سایت با استفاده از موتور قدرتمند گوگل:


جهت کسب درآمد از طریق تحقیق سرا این لینک را مشاهده فرمایید


بخش چهارم  ادامه فهرست مندرجات

اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان

 

جدول شماره 4-115-جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه سن

نمودار شماره 4-52- که در پیوست الف آمده است  ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه سن را نشان می دهد

ز- گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهره وري

جدول شماره 4-116-جدول ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهره وري

نمودار شماره 4-53- که در پیوست الف آمده است  ترتيب اولويت معيارهاي عوامل سازماني از نظر گروه ميزان آشنايي با مفهوم بهره وري را نشان می دهد

 خلاصه:

فصل پنجم

مقدمه:

5-1- یافته های تحقیق

5-1-1- یافته های جمعیت شناختی

5-1-2- دیگریافته های تحقیق

5-1-3 - نتایج فرضیه های تحقیق

1- نتیجه فرضیه اول:

2- نتیجه فرضیه دوم:

3- نتیجه فرضیه سوم:

4- نتیجه فرضیه چهارم:

جدول شماره 5-1 جدول نتایج

5-1-4 - یافته های گروههای مورد بررسی

الف- نتایج ترتیب عوامل از نظر گروههای  مورد بررسی

1-    جدول شماره 5-2 نشانگر نتایج اولویت های عوامل از نظر گروه وضعیت تاهل می باشد.

جدول 5-2 جدول نتایج

1-    جدول شماره 5-3 نشانگر نتایج اولویت های عوامل از نظر گروه جنسیت می باشد .

جدول 5-3 جدول نتایج

1-    جدول شماره 5-4 نشانگرنتایج اولویتهای گروه وضعیت استخدام می باشد

 جدول 5-4 جدول نتایج

1-    جدول شماره 5-5 نشانگرنتایج اولویتهای گروه سطح تحصیلات می باشد

جدول 5-5 جدول نتایج

1-    جدول شماره 5-6 نشانگرنتایج اولویتهای عوامل از نظر گروه سن میباشد.

جدول شماره 5-6 جدول نتایج

1-    جدول 5-7 نشانگر نتایج اولویتهای عوامل از نظر گروه سابقه کارمی باشد.

 جدول 5-7 جدول نتایج

-جدول 5-8 نشانگر نتایج اولویتهای عوامل از نظر گروه میزان، آشنای با مفهوم بهره وری می باشد

جدول 5-8 جدول نتایج

 ب- نتایج ترتیب متغیرهای عوامل فردی از نظر گروههای مورد بررسی

1- جدول 5-9 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فردی از نظر گروه وضعیت تاهل

جدول 5-9 جدول نتایج

- جدول 5-10 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فردی از نظر گروه جنسیت
 می باشد.

جدول 5-10 جدول نتایج

 3- جدول 5-11 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فردی از نظرگروه وضعیت استخدام می باشد.

جدول 5-11 جدول نتایج

- جدول 5-12 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فردی از نظر گروه سطح تحصیلات می باشد.

جدول 5-12 جدول نتایج

- جدول 5-13 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فردی از نظر گروه سن می باشد

جدول 5-13 جدول نتایج

 6- جدول 5-14 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فردی از نظر گروه سابقه کار    می باشد

جدول 5-14 جدول نتایج

7- جدول 5-15 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فردی از نظر گروه میزان آشنایی با مفهوم بهره وری می باشد

جدول 5-15 جدول نتایج

ج- نتایج ترتیب متغیرهای عوامل اخلاقی از نظر گروههای مورد بررسی

1- جدول 5-16 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل اخلاقی از نظر گروه جنسبت تاهل      می باشد

جدول 5-16 جدول نتایج

2-جدول 5-17 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل اخلاقی از نظر گروه جنسیت می باشد .

جدول 5-17 جدول نتایج

3- جدول 5-18 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل اخلاقی از نظر گروه وضعیت استخدام می باشد

جدول 5-18 جدول نتایج

4- جدول 5-19 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل اخلاقی از نظرگروه سطح تحصیلات می باشد

جدول 5-19 جدول نتایج

5- جدول 5-20 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل اخلاقی از نظر گروه سن می باشد

جدول 5-20 جدول نتایج

6- جدول 5-21 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل اخلاقی از نظر گروه سابقه کار می باشد

جدول 5-21 جدول نتایج

1-    جدول 5-22 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل اخلاقی از نظر گروه میزان آشنایی می باشد

جدول 5-22 جدول نتایج

ج- نتایج ترتیب متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروههای مورد بررسی

1- جدول 5-23 نشانگرنتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروه وضعیت تاهل می باشد

جدول 5-23 جدول نتایج

2- جدول 5-24 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروه جنسیت میباشد

جدول 5-24 جدول نتایج

3- جدول  5-25 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل سازمانی از نظرگروه و وضعیت استخدام می باشد.

جدول 5-25 جدول نتایج

4- جدول 5-26 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل سازمانی از نظر سطح تحصیلات می باشد.

جدول 5-26 جدول نتایج

5- جدول 7-25 نشانگر نتایج اولوی بندی متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروه سن می باشد.

جدول 5-27 جدول نتایج

6-جدول 5-28 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروه سابقه کار می باشد.

 جدول 5-28 جدول نتایج

7- جدول 5-29 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروه میزان آشنای می باشد

 جدول 5-29 جدول نتایج

د- نتایج ترتیب متغیرهای عوامل فنی از نظر گروههای مورد بررسی

 1-جدول 5-30 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه تاهل می باشد

جدول 5-30 جدول نتایج

2- جدول 5-31 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه جنسیت می باشد

 جدول 5-31 جدول نتایج

 3- جدول 5-32 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فنی از نظرگروه وضعیت استخدام می باشد

جدول 5-32 جدول نتایج

 4- جدول 5-32 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه سطح تحصیلات می باشد

جدول 5-33 جدول نتایج

5- جدول 5-34 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه سن می باشد

جدول 5-34 جدول نتایج

6-جدول 5-35 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه سابقه کار میباشد

جدول 5-35 جدول نتایج

 7- جدول 5-36 نشانگر نتایج اولویت بندی متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه میزان آشنایی با مفهوم  بهره وری می باشد

جدول 5-36 جدول نتایج

5-2 - بحث و بررسی

5-3 - محدودیتهای پژوهش

5-4 - پیشنهادات

الف- پیشنهادات  سطوح مدیریتی

ب- پیشنهادات  سطوح فردی

5-5- توصیه ها

خلاصه 

منابع

 

منابع فارسی:

1-       ابراهیمی، غلام رضا (1381): بررسی عوامل موثر بهره وری نیروی انسانی در کارخانه سیمان کرمان و محاسبه آن از طریق ارزش افزوده. پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریتی دولتی احمدی

2-       ابراهیمی مهر. محمد رضا (1381 ): مدیریت بهره وری . تهران: نشر دفتر بین المللی کار.

3-       ابطحی ، حسن و کاظمی، بابک ( 1375): بهره وری. تهران. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چاپ اول اسفند ماه.

4-       ابطحی، حسن و کاظمی، بابک ( 1379 ): بهره وری . تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چاپ دوم.

5-       احمدی، پرویز (1380): :طراحی مدل بهبود بهره وری نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره وری. رساله دکتر دانشگاه تربیت مدرس.

6-       آذر، عادل و معماریانی ، عزیز الله ( 1373) : AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی. دانش مدیریت، شماره 27و28 زمستان.

7-       آذربایجانی، کریم (1368): اندازه گیری و تجزبه و تحلیل بهره وری صنایع کشور. اصفهان: سازمان برنامه و بودجه.

8-       آریان پور کاشانی، عباس و آریان پور کاشانی، منوچهر (1369 ): فرهنگ دانشگاهی انگلیسی. فارسی جلد دوم.

9-       اسبورن، آلکس (  1371 ): پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. مترجم: دکتر قاسم زاده . تهران : انتشارات مروارید.

10- اشمایل، نیک (1384 ): روانشناسی کارسازمانی و صنعتی. مترجم: احمد غضنفری و محمد رضا دلوی. تهران: انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین.

11 - اصغر پور، محمد جواد (1385 ) : تصمیم گیری گروهی و نظریه بازیها. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

12- اصیلی، غلام رضا (1381): بررسی انگیزه های شغلی پژوهشگران و بهبود بهره وری در پژوهشگاه نیرو. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگاه نیرو.

13- اعتمادی ، مهدی (1374) : بررسی عوامل مدیریتی موثر در ارتقای بهره وری در بخش صنعت استان بوشهر . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

نسخه قابل چاپ

نسخه قابل چاپ
 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"